Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

 

"Pendant plusieurs semaines, l’actualité politique en Belgique a été marquée par la question écologique. Des milliers de jeunes ont manifesté chaque jeudi pour le « climat » à la suite de l’appel à la grève de Greta Thunberg. C'est l'expression sur le terrain d'une grande prise de conscience des dangers qu'encourent la planète.

Les Jeunes Communistes de Belgique ont suivi avec attention et parfois participé à ce mouvement social multiforme. La responsabilité des multinationales dans l’émission de CO2 a été pointée par de nombreux jeunes et organisations politiques mais cela n’a pas encore conduit à la remise en cause du système de production qui épuise la nature.

La bourgeoisie continue d’imposer un discours de culpabilisation (arrêt de l’utilisation des téléphones) et de responsabilisation individuelle (revendication d’une taxe carbone pour les véhicules) qui a circulé, traversé et même été repris par une partie du mouvement. Elle a également encouragé et récupéré pour partie ces grèves, en donnant congé aux élèves, détournant le principe même de la grève pour protéger ses intérêts. Des programmes de sensibilisation ont été mis en place dans les écoles évacuant la question centrale du mode de production capitaliste.

Les jeunes communistes de Belgique y sont évidemment opposés, car en ne mettant en avant que de manière superficielle la question climatique (qui devrait davantage être écologique) et en évitant la question sociale (alors que les deux sont intrinsèquement liées), cela a contribué à écarter la jeunesse populaire du mouvement de manifestations devenu interclassiste.

Les jeunes communistes de Belgique considèrent qu’il est indispensable de prendre en compte les intérêts et besoins de la jeunesse populaire qui subit ainsi une nouvelle forme de la lutte des classes entre ceux qui ont les moyens de modifier leur consommation individuelle et se donnent bonne conscience et ceux qui doivent se serrer la ceinture au quotidien. C’est le rôle de la JC de conscientiser la jeunesse contre cette société de consommation et le marché et de donner une orientation anticapitaliste au mouvement écologique. Celle-ci ne passera pas par les thinks tanks, groupes de réflexion, libéraux lancés par la leader du mouvement en Belgique Anuna de Wever, qui souhaite influer sur les partis bourgeois desquels nous n’avons rien à attendre si ce n’est qu’ils continuent leur politique néfaste pour la jeunesse et la planète.

Alors que le mouvement s’est éteint parce que sa stratégie accordait trop d’importance aux élections, nous estimons ainsi qu'il est nécessaire de nous unir dans les luttes et de porter dans les prochaines manifestations la revendication de la gratuité et du monopole des transports publics dont dépendent au quotidien de nombreux élèves et travailleurs et d’élargir les revendications à la conquête de droits dont l’école vraiment gratuite, le rétablissement des allocations d'insertion…

Mais il est clair que pour mettre fin à l’épuisement de la nature et à l’exploitation de l’Homme par l’Homme, il faudra nécessairement changer de système. Cela ne pourra se faire que par une planification économique et écologique par les travailleurs qui réponde aux questions de comment produire et pour qui produire, qui réponde à nos besoins, c’est-à-dire le socialisme."

[NL / DE] 

 

Beidrage der belgische communistische jeugd tot het SDAJ Festival

 

Gedurende enkele weken werd het politieke nieuws in België gekenmerkt door de ecologische kwestie. Duizenden jongeren demonstreerden elke donderdag voor het "klimaat" na de oproep van Greta Thunberg om te staken. Het is de openbare uitdrukking van een groot bewustzijn van de gevaren die de planeet bedreigen.

 

De Jonge Communisten van België hebben deze veelzijdige sociale beweging met aandacht vervolgd en er soms aan deelgenomen. Veel jongeren en politieke organisaties hebben op de verantwoordelijkheid van multinationals voor de CO2-uitstoot gewezen, maar dit heeft nog niet geleid tot het in twijfel trekken van het productiesysteem dat de natuur aan het uitputten is.

 

De bourgeoisie blijft een discours van schuld (het stoppen van het gebruik van telefoons) en individuele verantwoordelijkheid (het claimen van een CO2-belasting) opleggen, dat verspreid, doorgegeven en zelfs door een deel van de beweging werd opgepakt. Ze heeft deze stakingen ook aangemoedigd en gedeeltelijk benut, door de studenten vrij te geven, door het principe van stakingsacties ter bescherming van haar eigen belangen om te leiden. In de scholen zijn bewustwordingsprogramma's opgezet welke de centrale kwestie van de kapitalistische productiewijze omzeilen.

 

De jonge communisten in België zijn hier vanzelfsprekend tegen, want door de klimaatproblematiek (die meer ecologisch zou moeten zijn) slechts oppervlakkig te benadrukken en de sociale kwestie te vermijden (ofschoon deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn), heeft dit ertoe bijgedragen dat de volksjongeren uit de buurt van de klassenoverschreidende protestbeweging zijn gebleven.

 

De jonge communisten in België vinden het essentieel om rekening te houden met de belangen en behoeften van de volksjeugd, die zo een nieuwe vorm van klassenstrijd doormaakt tussen hen die de middelen hebben om hun individuele consumptie te veranderen en zich een zuiver geweten te geven en hen die dagelijks de broekriem moeten aanhalen. Het is de rol van het CCM om jongeren van deze consumptiemaatschappij en de markt bewust te maken en om aan de ecologische beweging een antikapitalistische oriëntatie te geven. Het zal niet door de liberale thinks tanks lukken, die door de leider van de beweging in België, Anuna de Wever zijn gelanceerd, die de burgerlijke partijen wil beïnvloeden waarvan wij niets anders te verwachten hebben dan dat zij hun beleid voortzetten dat schadelijk is voor de jeugd en de planeet.

 

Terwijl de beweging uitgestorven is omdat haar strategie te veel belang hechtte aan verkiezingen, zijn wij van mening dat het noodzakelijk is om zich te verenigen in de strijd en in toekomstige demonstraties voor een gratis en monopolistisch openbaar vervoer, waarvan veel leerlingen en werknemers dagelijks afhankelijk zijn, en de eisen uit te breiden tot de verovering van rechten, waaronder een echt vrij onderwijs, het herstel van de integratieuitkering....

 

Maar het is duidelijk dat het noodzakelijk zal zijn om het systeem te veranderen om een einde te maken aan de uitputting van de natuur en de uitbuiting van de Mens door de Mens. Dit kan alleen worden gedaan door middel van economische en ecologische planning door de werknemers waardoor een antwoord gegeven wordt op de vraag hoe en voor wie er geproduceerd moet worden, zodat aan onze behoeftes wordt voldaan, dat wil zeggen, door middel van socialisme.

 

 

Beitrag der belgischen kommunistischen Jugend zum SDAJ Festival

 

Mehrere Wochen lang waren die politischen Nachrichten in Belgien vom ökologischen Thema geprägt. Nach dem Streikaufruf von Greta Thunberg demonstrierten jeden Donnerstag Tausende junger Menschen für das »Klima«". Es ist der öffentliche Ausdruck eines tiefen Bewusstseins für die Gefahren, denen der Planet ausgesetzt ist.

 

Die jungen Kommunisten Belgiens haben diese facettenreiche soziale Bewegung aufmerksam verfolgt und manchmal daran teilgenommen. Die Verantwortung der multinationalen Konzerne für die CO2-Emissionen wurde von vielen jungen Menschen und politischen Organisationen hervorgehoben, aber das hat noch nicht dazu geführt, dass das Produktionssystem, das die Natur erschöpft, in Frage gestellt wurde.

 

Die Bourgeoisie drängt weiterhin einen Diskurs der Schuld (Einstellung des Telefonierens) und der Eigenverantwortung (Inanspruchnahme einer Kohlenstoffsteuer) auf, der von einem Teil der Bewegung verbreitet, weitergegeben und sogar aufgenommen wurde. Sie hat auch diese Streiks gefördert und teilweise genutzt, indem sie den Schülern Freistellungen gewährt und den Grundsatz der Streikmaßnahmen zum Schutz ihrer eigenen Interessen umgeleitet hat. In den Schulen wurden Sensibilisierungsprogramme eingerichtet, um das zentrale Problem der kapitalistischen Produktionsweise zu umgehen.

 

Die jungen Kommunisten in Belgien sind selbstverständlich dagegen, denn durch die nur oberflächliche Hervorhebung des Klimaproblems (das ökologischer sein sollte) und die Vermeidung des sozialen Problems (obschon die beiden untrennbar miteinander verbunden sind) hat dies dazu beigetragen, die Volksjugend von der Protestbewegung fernzuhalten, die zu einer klassenüberschreitenden geworden ist.

 

Die jungen Kommunisten in Belgien halten es für unerlässlich, die Interessen und Bedürfnisse der Volksjugend zu berücksichtigen, da diese damit eine neue Form des Klassenkampfes zwischen denen durchläuft, die die Mittel haben, ihren individuellen Konsum zu ändern und sich ein gutes Gewissen zu verschaffen, und denen, die täglich den Gürtel enger schnallen müssen. Es ist die Aufgabe der JC, das Bewusstsein der Jugendlichen für diese Konsumgesellschaft und den Markt zu schärfen und der ökologischen Bewegung eine antikapitalistische Orientierung zu geben. Es wird nicht durch die liberalen Think Tanks gelingen, die von der Führerin der Bewegung in Belgien, Anuna de Wever ins Leben gerufen wurden, die die bürgerlichen Parteien beeinflussen will, von denen wir nichts zu erwarten haben, außer dass sie ihre jugend- und umweltfeindliche Politik fortsetzen.

 

Während die Bewegung ausgestorben ist, weil ihre Strategie den Wahlen zu viel Bedeutung beigemessen hat, halten wir es für notwendig, sich in den Kämpfen zu vereinen und in zukünftigen Demonstrationen die Forderung nach kostenlosen und monopolistischen öffentlichen Verkehrsmitteln zu erheben, von denen viele Schüler und Arbeitnehmer täglich abhängig sind, und die Forderungen auf die Eroberung von Rechten auszudehnen, einschließlich wirklich freier Schulbildung, der Wiederherstellung von Integrationszulagen.....

 

Aber es ist klar, dass es notwendig sein wird, das System zu ändern, um der Erschöpfung der Natur und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende zu setzen. Dies kann nur durch eine ökonomische und ökologische Planung der Arbeiter geschehen, die die Fragen beantwortet, wie und für wen produziert werden soll, die unseren Bedürfnissen entspricht, nämlich dem Sozialismus.

 

source :  http://www.particommuniste.be/index.php/notre-parti/jeunesse-communiste/553-festival-der-jugend-contribution-au-debat-sur-la-lutte-environnementale

Tag(s) : #Belgique, #Communiste

Partager cet article

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :